ค้นหา
ดู: 14858|ตอบ: 14
go

ประกาศผล ม.พะเยา (รับตรงจากทั่วประเทศ)

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เลเวล: 23 - ปรมาจารย์

HP: 12 / 222

พลังชีวิต

MP: 4026 / 4026

EXP: 2%

Money
1282  
เครดิต
51840 
โพสต์
1048 
UID
25 

สมาชิกดีเด่น กระทู้มาก กระทู้ดีเด่น มีการตอบคำถามอย่างต่อเนื่อง

suwit โพสต์เมื่อ 2010-12-24 22:28 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย suwit เมื่อ 2010-12-25 03:39

นักเรียนชั้น ม.6 ที่สมัคร ม.พะเยา (รับตรงจากทั่วประเทศ)
นักเรียนสามารถเข้าไปตรวจสอบการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์รับตรงจากทั่วประเทศได้ที่...
http://www.admission.pyo.nu.ac.th/howtocheckProcessPass.aspxRank: 9Rank: 9Rank: 9

เลเวล: 23 - ปรมาจารย์

HP: 12 / 222

พลังชีวิต

MP: 4026 / 4026

EXP: 2%

Money
1282  
เครดิต
51840 
โพสต์
1048 
UID
25 

สมาชิกดีเด่น กระทู้มาก กระทู้ดีเด่น มีการตอบคำถามอย่างต่อเนื่อง

suwit โพสต์เมื่อ 2010-12-24 22:36 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย suwit เมื่อ 2010-12-24 22:38

ขอแจ้งกำหนดการในแต่ละคณะที่ต้องไปตรวจร่างกาย/ สอบสัมภาษณ์ดังนี้..
(ต้องโพสกำหนดการให้ด้วย เพราะโควตา ม.น. มีคนลืมดูรายละเอียดตรงส่วนนี้ เหอๆๆๆ..)
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยพะเยาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตาทั่วประเทศ)
ประจำปีการศึกษา 2554
มหาวิทยาลัยพะเยา ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าสอบ
สัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตาทั่วประเทศ)
ประจำปีการศึกษา 2554 โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ฯ ดำเนินการดังนี้
1. การตรวจร่างกาย ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ทุกคน
ดำเนินการตรวจร่างกายได้ที่สถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย
ที่กำหนด แล้วนำส่งให้กรรมการสอบสัมภาษณ์ ในวันสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 15 มกราคม
2554
2. การสอบสัมภาษณ์ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ฯ
รายงานตัวเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ณ อาคารเรียนรวมหลังใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา ตามวัน
และเวลาดังกล่าวนี้

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เลเวล: 23 - ปรมาจารย์

HP: 12 / 222

พลังชีวิต

MP: 4026 / 4026

EXP: 2%

Money
1282  
เครดิต
51840 
โพสต์
1048 
UID
25 

สมาชิกดีเด่น กระทู้มาก กระทู้ดีเด่น มีการตอบคำถามอย่างต่อเนื่อง

suwit โพสต์เมื่อ 2010-12-24 22:38 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หลักสูตร / สาขาวิชา ห้องสอบ
วันเสาร์ ที่ 15 มกราคม 2554 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ CE2-304
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี CE2-207
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา CE2-302
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ CE2-206
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ CE2-206
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ CE2-304
7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิตสาขาวิชาการศึกษา (แขนงวิชาคณิตศาสตร์) (คู่ขนาน)
CE2-305
8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษา (แขนงวิชาเคมี) (คู่ขนาน)
CE2-208

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เลเวล: 23 - ปรมาจารย์

HP: 12 / 222

พลังชีวิต

MP: 4026 / 4026

EXP: 2%

Money
1282  
เครดิต
51840 
โพสต์
1048 
UID
25 

สมาชิกดีเด่น กระทู้มาก กระทู้ดีเด่น มีการตอบคำถามอย่างต่อเนื่อง

suwit โพสต์เมื่อ 2010-12-24 22:40 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หลักสูตร / สาขาวิชา (ต่อ) ห้องสอบ
วันเสาร์ ที่ 15 มกราคม 2554 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา และหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (แขนงวิชาชีววิทยา) (คู่ขนาน)
CE2-303
10. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ และหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิตสาขาวิชาการศึกษา (แขนงวิชาฟิสิกส์) (คู่ขนาน)
CE2-206
11. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาบริบาลเภสัชกรรม CE2-204
12. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา CE2-403
13. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
กีฬา
CE2-403
14.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (แขนงวิชาพลานามัย)
(คู่ขนาน)
CE2-403
15. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
แขนงวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
CE2-306
16. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
แขนงวิชาอนามัยชุมชน
CE2-306
17. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย CE2-402
18. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน CE2-402
19. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม CE2-405
20. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม CE2-406
21. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ตรีควบโท)
CE2-405
22. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา และหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ตรีควบโท)
CE2-405
23. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา และหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ตรีควบโท)
CE2-405
24. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต CE2-202
25. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (คู่ขนาน) CE2-203

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เลเวล: 23 - ปรมาจารย์

HP: 12 / 222

พลังชีวิต

MP: 4026 / 4026

EXP: 2%

Money
1282  
เครดิต
51840 
โพสต์
1048 
UID
25 

สมาชิกดีเด่น กระทู้มาก กระทู้ดีเด่น มีการตอบคำถามอย่างต่อเนื่อง

suwit โพสต์เมื่อ 2010-12-24 22:41 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
วันเสาร์ ที่ 15 มกราคม 2554 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
26. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ CE2-404
27. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด CE2-404
หลักสูตร / สาขาวิชา ห้องสอบ
วันเสาร์ ที่ 15 มกราคม 2554 เวลา 13.00 น. - 15.30 น.
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์) CE2-406
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์) CE2-407
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร CE2-406
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง CE2-407
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตพืชอุตสาหกรรม CE2-407
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ CE2-407
7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ CE2-202
8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ CE2-203
9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ CE2-203
10. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ CE2-203
11. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CE2-204
12. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ CE2-303
13. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร CE2-303
14. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ CE2-206
15. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว CE2-206
16. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร CE2-207
17. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต CE2-208
18. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ (คู่ขนาน)
CE2-208
19. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต CE2-302
20. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ CE2-402
21. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย CE2-304

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เลเวล: 23 - ปรมาจารย์

HP: 12 / 222

พลังชีวิต

MP: 4026 / 4026

EXP: 2%

Money
1282  
เครดิต
51840 
โพสต์
1048 
UID
25 

สมาชิกดีเด่น กระทู้มาก กระทู้ดีเด่น มีการตอบคำถามอย่างต่อเนื่อง

suwit โพสต์เมื่อ 2010-12-24 22:42 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หลักสูตร / สาขาวิชา (ต่อ) ห้องสอบ
วันเสาร์ ที่ 15 มกราคม 2554 เวลา 13.00 น. - 15.30 น.
22. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น CE2-304
23. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน CE2-304
24. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส CE2-402
25. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม CE2-305
26. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ CE2-306
27. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์
CE2-403
28. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า CE2-404
29. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล CE2-404
30. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา CE2-405
31. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ CE2-405

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เลเวล: 23 - ปรมาจารย์

HP: 12 / 222

พลังชีวิต

MP: 4026 / 4026

EXP: 2%

Money
1282  
เครดิต
51840 
โพสต์
1048 
UID
25 

สมาชิกดีเด่น กระทู้มาก กระทู้ดีเด่น มีการตอบคำถามอย่างต่อเนื่อง

suwit โพสต์เมื่อ 2010-12-24 22:42 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย suwit เมื่อ 2010-12-24 22:44

ทั้งนี้ หากผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ฯ รายใดไม่มา
ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ในวันและเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้น มหาวิทยาลัยพะเยา จะถือว่า
สละสิทธิ์การเข้าศึกษาในครั้งนี้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2553

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
          อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

Rank: 1

升級 
 
0%

เลเวล: 4 - จอมยุทธ์

HP: 0 / 35

พลังชีวิต

MP: 25 / 507

EXP: 5%

Money
23  
เครดิต
75 
โพสต์
23 
UID
41 
Smallz_Bidam โพสต์เมื่อ 2010-12-24 22:49 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
อาจารย์ เภสัชคะแนนโหดมากๆอ่ะ เยอะกว่า มน. อีก

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เลเวล: 23 - ปรมาจารย์

HP: 12 / 222

พลังชีวิต

MP: 4026 / 4026

EXP: 2%

Money
1282  
เครดิต
51840 
โพสต์
1048 
UID
25 

สมาชิกดีเด่น กระทู้มาก กระทู้ดีเด่น มีการตอบคำถามอย่างต่อเนื่อง

suwit โพสต์เมื่อ 2010-12-24 22:52 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบใจมากที่เข้ามาบอกข้อมูล
อย่างลืม มันมาจากทั่วประเทศ  เภสัชเป็นคณะยอดนิยมด้วยตอนนี้
แต่ไม่เท่าแพทย์กับทันตแพทย์ แน่นอน..
5+5+5+.....
Destiny สมาชิกนี้ถูกลบไปแล้ว
Destiny โพสต์เมื่อ 2010-12-24 22:58 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หมายเหตุ: ผู้โพสต์ถูกแบนหรือถูกลบ กระทู้นี้ถูกปิดโดยอัตโนมัติ
คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

เว็บมาสเตอร์แนะนำ ปิด


แจ้งการตั้งกระทู้สำหรับ ท่านๆ ที่ยังไม่รู ...

เนื่องจากปุ่มไม่รู้เป็นอะไรจึงจัดทำ หัวข้อนี้ขึ้นมาครับ สำหรับ บุคคลท่านใดที่ยังไม่รู้วิธีการตั้งกระทู้ หรือ อาจจะหา ปุ่มตั้งไม่ เจอ ให้เข้า มาเลยจ๊ะ ^,..,^


ดู

เว็บบอร์ดงานแนะแนว โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี

GMT+7, 2015-5-30 13:17 , Processed in 0.108635 second(s), 6 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X1.5

© 2001-2010 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai! Team.